Riseup es un proveedor de servicios muy interesante y es obvio que es bastante popular en la lista de Hacktivistas, sobre todo, para usar su servicio de correo electrónico.

Supongo que cada uno tendrá sus propios motivos, pero me puedo intuir que mucha gente está buscando un correo alternativo al Gran Hermano (Google, Microsoft, Yahoo, etc.) con intención de reforzar la privacidad. Puedo imaginarme también que la gente de Riseup tiene deshabilitados los logs y sólo guarda la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

PERO. Continua leyendo

Publicado en Voz.

aaronswartzLa Información es poder. Pero como todo poder, hay quienes lo quieren para ellos mismos. Toda la herencia cultural y el conocimiento científico, publicado a través los tiempos en libros y publicaciones científicas, está siendo digitalizado y encerrado (cada vez más) por unas pocas corporaciones privadas. ¿Quieres leer los artículos de los más famosos resultados científicos? Necesitarás enviar enormes cantidades de dinero a editoriales como Reed Elsevier.

Hay quienes pelean para cambiar esto. El Open Access Movement ha peleado valientemente para asegurar que los científicos no firman sus derechos de autoría, si no que se aseguran que su trabajo sea publicado en Internet, bajo fórmulas que garanticen a cualquiera su acceso. Pero incluso en ésos escenarios, su trabajo se aplicará en cosas publicadas en el futuro. Por tanto, todo lo anterior hasta ahora se ha perdido.L’informació és poder. Però com tot poder, hi ha persones que el volen per a elles mateixes. Tota l’herència cultural i el coneixement científic, publicat a través del temps a llibres i publicacions científiques, esta sent digitalitzat i tancat (cada cop més) per unes poques corporacions privades. ¿Vols llegir els articles del més famosos resultats científics? Necessitaràs enviar enormes quantitats de diners a editorials com Reed Elsevier.

Hi ha qui lluiten per cambiar això. El Open Access Movement ha lluitat valentment per assegurar que els científics no signen els seus drets d’autoria, si no que s’asseguren que el seu treball sigui public a Internet, sota fòrmules que garanteixen a qualsevol el seu accès. Però inclús en aquests escenaris, el seu treball s’aplicarà a coses publicades en el futur. Per  tant, tot l’anterior fins ara s’ha perdut.

Això és un alt preu a pagar. ¿Obliga als acadèmics pagar diners per a llegir el treball dels seus colegues? ¿Escanejar llibreries senceres però sols permetre als teus companys de Google llegir-los? ¿Proveir articles científics a aquells de les elits universitaries del Primer Món, però no als nens del Sud Global? És abusiu e inacceptable.

“Estic d’acord”, diràn molts, “però, ¿què puc fer? Les companyies que conserven els drets d’autor, que fan enormes quantitats de diners posant preu a l’accès, i els seus perfectament legals – no hi ha res que poguem fer per a parar-los” Però hi ha alguna cosa que sí que podem fer, algo que s’està fent ja: podem contraatacar.

Aquells amb accès a aquests recursos -estudiants, bibliotecaris, científics- teniu un privilegi. Podeu alimentar-vos de tota aquesta font de coneixement mentre que la resta del món està bloquejat. Però no és necessari -moralment- que manteniu aquest privilegi per a vosaltres mateixos. Teniu el deure de compartir aquest coneixement amb la resta del món. Heu de fer-ho: compartir contrasenyes amb els teus colegues, complimentar formularis de descàrrega per als teus amics.

Mentres, aquells que han estat bloquejats no s’han estat quiets. Heu estat fisgonejant a travès de forats i salvant obstacles, lliurant informació bloquejada pels editors i compartint-la amb els vostres amics.

Però tota aquesta acció es produeix a la foscor, oculta sota terra. Ho denominen robar o piratería, com si compartir la riquesa del coneixement fos equivalent moral a bombardejar un vaixell i assassinar a la seva tripulació. Però compartir no és inmoral, és un imperatiu moral. Sòls aquells cegats per l’avarícia impedirien a un amic fer una còpia.

Grans corporacions, és clar, estan cegades per l’avaricía. Les lleis sota les quals operen ho requereixen, els seus accionistes es rebel·larien amb menys. I els polítics que les han permès, aproven lleis donant-lis el poder exclusiu per a decidir qui pot fer còpies.

No hi ha justícia si hi ha lleis injustes. És el moment d’apropar-se a la llum i, a la gran tradició de la desobediència civil, declarar la nostra oposició a n’aquest robatori privat de la cultura pública.

Necessitem obtenir aquesta informació, en qualsevol lloc en el que estigui enmagatzemada, elaborar les nostres còpies i compartirles amb la resta del món. Necessitem agafar allò que estigui fora del copyright i afegir-ho a l’arxiu. Necessitem comprar bases de dades secretes i volcar-les a la xarxa. Necessitem descarregar les publicacions científiques i pujar-les a les xarxes d’intercambi d’arxius. Necessitem lluitar per la Guerrilla del Open Access.

Alguns de nosaltes, a tot el món, no sols anem a enviar un fort missatge d’oposició a la privatització del coneixement, anem a fer que sigui una cosa del passat. ¿T’uniràs a nosaltres?

Aaron Swartz
July 2008, Eremo, Italy

Source: Archive.orgInformation is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. The world’s entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations. Want to read the papers featuring the most famous results of the sciences? You’ll need to send enormous amounts to publishers like Reed Elsevier.

There are those struggling to change this. The Open Access Movement has fought valiantly to ensure that scientists do not sign their copyrights away but instead ensure their work is published on the Internet, under terms that allow anyone to access it. But even under the best scenarios, their work will only apply to things published in the future. Everything up until now will have been lost.

That is too high a price to pay. Forcing academics to pay money to read the work of their colleagues? Scanning entire libraries but only allowing the folks at Google to read them? Providing scientific articles to those at elite universities in the First World, but not to children in the Global South? It’s outrageous and unacceptable.

“I agree,” many say, “but what can we do? The companies hold the copyrights, they make enormous amounts of money by charging for access, and it’s perfectly legal — there’s nothing we can do to stop them.” But there is something we can, something that’s already being done: we can fight back.

Those with access to these resources — students, librarians, scientists — you have been given a privilege. You get to feed at this banquet of knowledge while the rest of the world is locked out. But you need not — indeed, morally, you cannot — keep this privilege for yourselves. You have a duty to share it with the world. And you have: trading passwords with colleagues, filling download requests for friends.

Meanwhile, those who have been locked out are not standing idly by. You have been sneaking through holes and climbing over fences, liberating the information locked up by the publishers and sharing them with your friends.

But all of this action goes on in the dark, hidden underground. It’s called stealing or piracy, as if sharing a wealth of knowledge were the moral equivalent of plundering a ship and murdering its crew. But sharing isn’t immoral — it’s a moral imperative. Only those blinded by greed would refuse to let a friend make a copy.

Large corporations, of course, are blinded by greed. The laws under which they operate require it — their shareholders would revolt at anything less. And the politicians they have bought off back them, passing laws giving them the exclusive power to decide who can make copies.

There is no justice in following unjust laws. It’s time to come into the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare our opposition to this private theft of public culture.

We need to take information, wherever it is stored, make our copies and share them with the world. We need to take stuff that’s out of copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases and put them on the Web. We need to download scientific journals and upload them to file sharing networks. We need to fight for Guerilla Open Access.

With enough of us, around the world, we’ll not just send a strong message opposing the privatization of knowledge — we’ll make it a thing of the past. Will you join us?

Aaron Swartz

July 2008, Eremo, Italy Continua leyendo

Publicado en Voz.

Este domingo tenemos merienda con Lord Epsylon, inventor y desarrollador de la herramienta de software libre Anontwi.

Estaremos desde las 19:30 de la tarde de este domingo para tener una nueva charla / debate abierta a quien quiera participar.

Sobre anontwi:
Anontwi es mucho más que un simple cliente de twitter. Se trata de una herramienta que desde su versión 1.0 cuenta con una GUI, un bot para irc, posibilidad de usar un proxy, cifrado y descifrado de mensajes, geolocalización falseada, y muchas otras opciones interesantes.

Este domingo 27 de enero a las19.30 de la tarde puedes unirte entrando a nuestro servidor mumble (mumble.12m-15m.org) o escuchar la emisión en directo desde la web http://radio.12m-15m.org o desde la url del streaming: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Web oficial de Anontwi: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html
* Información sobre el proyecto en twitter: https://twitter.com/anontwinews
En su web se puede leer “La revolución será cifrada” y queremos saber más sobre ésto.
Si también es tu caso, te esperamos.

Estaremos unas horas antes para ayudar a configurar mumble y probar micros.

Descargar Mumble aquí: http://mumble.sourceforge.net/Aquest diumenge tenim berenar amb Lord Epsylon, inventor y desenvolupador de l’eina de software lliure Anontwi.

Estarem des de les 19:30 de la tarde d’aquest diumenge per a tenir una xerrada / debat obert a qui vulgui participar.

Sobre anontwi:

Anontwi és molt més que un simple client de twitter. Es tracta d’una eina que des de la seva versió 1.0 compta amb una GUI, un bot per a irc, possibilitat d’utilitzar un proxy, xifrat i desxifrat de missatges, geolocalització falsejada, i moltes altres opcions interessants.

Aquest diumenge 27 de gener a les 19.30 de la tarde pots unir-te entrant al nostre servidor mumble (mumble.12m-15m,org) o escoltar l’emissió en directe des de la web http://radio.12m-15m.org o desde la url del streaming: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Web oficial de Anontwi: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html

*Informació sobre el projecte a twitter: https://twitter.com/anontwinews

A la seva web es pot llegir “La revolución será cifrada” i volem saber més sobre aquest punt. Si també és el teu cas, t’esperem.

Estarem unes hores abans per ajudar a configurar mumble i probar micros.

Descarregar Mumble aquí: http://mumble.sourceforge.net/This Sunday we have snack with Lord Epsylon, inventor and developer of the free software tool Anontwi.

We will be from  19.30 to have a new talk / debate open to everyone willing to participate.

About Anontwi:

Anontwi is more than a simple twitter client. It is a tool that since version 1.0 has a GUI, an IRC bot, the possibility to use a proxy, message encryption and decryption, fake geolocalization, and many more interesting options.

This sunday 27th January at 19.30 you can join into our mumble server (mumble.12m-15m.org) or listen the live broadcast from the webpage  http://radio.12m-15m.org or from the streaming URL: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Official Anontwi oficial: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html

* Info about the project in twitter: https://twitter.com/anontwinews

In this web can be read “La revolución será cifrada” and we want to know more about it. If for you is the same, we are waiting.

We will be some hours before to help to configure mumble and test the mics.

Download Mumble from here: http://mumble.sourceforge.net/

Publicado en Voz.

El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecientemente, Traficantes de Sueños publicó ‘El kit de la lucha en Internet‘, escrito por la veterana hacktivista Margarita Padilla.

Este ejemplar de cultura libre relata parte de la historia que hemos vivido como colectivo. Así que muchas de nosotras este martes 15 de enero a las 19:30 nos conectaremos al servidor mumble.12m-15m.org para participar en directo de la charla, rompiendo fronteras físico-virtuales.

Si te interesa escuchar, puedes seguir el streaming en: http://radio.12m-15m.org.

Después de:
Puede descargarse y escuchar la charla desde aquí WEOGG [wget]El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecentment, Traficantes de Sueños va publicar ‘El kit de la lucha en Internet‘, escrit per la veterana hacktivista Margarita Padilla.

Aquest exemplar de cultura lliure relata part de la història que hem viscut com a col·lectiu. Així que moltes de nosaltres aquest dimarts 15 de gener a les 19:30 ens conectarem al servidor mumble.12m-15m.org per a participar en directe de la xerrada, trencant fronteres físico-virtuals.

Si t’interesa escoltar, pots seguir el streaming a: http://radio.12m-15m.org.

Després de:

Es pot descarregar i escoltar la xerrada des d’aquí WE♥OGG [wget]El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecently, Traficantes de Sueños published ‘El kit de la lucha en Internet‘, wrote by the veteran hacktivist Margarita Padilla.

This model of free culture relates part of the history that we have lived as a collective. So many of us on Tuesday January 15th at 19.30 will be connected to the mumble.12m-15m.org server to participate in the talk, breaking physic-virtual frontiers.

If you are interested to hear us, you can follow the streaming in: http://radio.12m-15m.org.

After:

It can be downloaded the talk from here WE♥OGG [wget]

Publicado en Voz.